top of page

17. Cấp bản sao văn bản công chứng

17.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng sao lục (cấp bản sao) văn bản công chứng.

- Bước 2: Các tổ chức, cá nhân phải ghi đầy đủ vào Phiếu yêu cầu công chứng để được xem xét, giải quyết. Tổ chức hành nghề công chứng xem xét yêu cầu sao lục (cấp bản sao) của tổ chức, cá nhân, cơ quan. Nếu yêu cầu đảm bảo theo quy định thì tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc sao lục (cấp bản sao) văn bản công chứng

- Bước 3: Người có yêu cầu công chứng nộp phí, thù lao công chứng theo quy định, nhận kết quả công chứng.

17.2. Cách thức thực hiện: Thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

17.3. Thành phần hồ sơ

- Phiếu yêu cầu công chứng;

- Đối với tổ chức, cá nhân:Phải có giấy tờ tùy thân của cá nhân và giấy tờ tùy thân của người đại diện tổ chức là các bên tham gia hợp đồng, giao dịch và người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

- Đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền: phải có văn bản yêu cầu về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng (Việc đối chiếu bản sao văn bản công chứng với bản chính chỉ được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng nơi đang lưu trữ hồ sơ công chứng)

17.4. Thời hạn giải quyết

- Vụ việc đơn giản không quá 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Vụ việc phức tạp (hồ sơ lưu trữ lâu năm, cần thời gian để sao lục) thì thời hạn giải quyết không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, cơ quan, tổ chức

17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề công chứng

17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao văn bản công chứng

17.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

17.9. Phí công chứng; thù lao công chứng, chi phí khác (nếu có):

- Phí công chứng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cụ thể: 5.000 đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 03 nghìn đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản.

- Thù lao công chứng: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành mức trần thù lao công chứng, chi phí khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

+ Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật công chứng;

+ Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

- Việc cấp bản sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng đó thực hiện.

17.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Công chứng.

+ Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên./.

bottom of page